Wednesday, January 9, 2013

ನಗರವೆಂಬ ತಾಪಕೂಪ.


£ÀUÀgÀUÀ¼ÉA§ vÁ¥À PÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ
±ÉõÀVj eÉÆÃrzÁgï


C©üªÀÈ¢Þ ºÉ¸ÀgÀ°è K£É®è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CzÀÄ FUÀ ZÀAzÀªÁVAiÉÄà PÁtÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ «ªÉÃZÀ£É E®èzÉ ªÀiÁqÀĪÀ C©üªÀÈ¢Þ JµÀÄÖ ªÀiÁgÀPÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÀUÁt¨ÉÃQzÉ. 1810gÀ ºÉÆwÛUÉà ¥Á²ÑªÀiÁvÀå zÉñÀUÀ¼À°è £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑwÛzÀÝ vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀPÉÌ PÁIÄtªÁzÀ z¸ÀAUÀwUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉUÉ aAvÀ£É £ÀqɬÄvÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄäzÀÄ AiÀiÁªÀvÀÆÛ ‘PÉƼÉî ºÉÆqÉzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆÃmÉ ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀgÀÄ’ JA§AxÀ eÁAiÀĪÀiÁ£À. FUÀ¯ÁzÀgÀÆ ºÁUÁUÀ¢gÀ°.


¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ZÀAzÀzÀ HgÀÄ. MAzÀÄ PÁ®PÉÌ GzÁå£ÀUÀ¼À £ÀUÀgÀ. ¤ªÀÈvÀÛgÀ ¸ÀéUÀð. ºÀªÁ ¤AiÀÄAwævÀ £ÀUÀgÀ. PÁ® §zÀ¯ÁVzÉ. FUÀzÀÄ ¤vÀå ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ EzÉ. ¨É¼ÀªÀÀtÂUÉJAzÀgÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ.  FUÀ DUÀÄvÀÛ EgÀĪÀÅzÉ®è C©üªÀÈ¢ÝAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ°£À §zÀ¯ÁªÀuÉè! F §zÀ¯ÁªÀuÉ M¼ÉîAiÀÄzÉÃ! CxÀªÁ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ £ÀUÀgÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ªÀiÁgÀPÀªÁUÀzÀAvÉ ºÉÃUÉ gÀƦ¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ J®ègÀ£ÀÄß PÁqÀÄvÀÛ EgÀĪÀ ¥Àæ±Éß.
EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ½è £ÀUÀgÀzÀ vÁ¥ÀªÀiÁ£À ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ KgÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ºÀ¼À§gÀÄ UÉÆtUÁqÀĪÀÅzÀÄ  PÉüÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EzÀÄ PÉêÀ® ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀ C®è, ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ EgÀĪÀ J®è ¥ÀlÖtUÀ¼À UÉÆüÀÄ EzÀÄ. £ÀUÀgÀ JAzÀ PÀÆqÀ¯Éà £ÀªÀÄä PÀtÚ ªÀÄÄAzÉ ¤®ÄèªÀÅzÀÄ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ, PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ zÉÆqÀØ gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D gÀ¸ÉÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÁ VdUÀÄlÄÖªÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ. EªÉ®è vÀ¯É JwÛ ¤®ÄèªÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÁ®PÉÌ §AiÀįÁVzÀÝ, PÀȶ d«ÄãÀÄ DVzÀÝ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è. MAzÉÆAzÀÄ PÀlÖqÀ vÀ¯É JvÀÄÛwÛzÀÝAvÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄïÉäöÊ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ£ÉUÉÆAzÀÄ ¢£À ¥ÉÆzÉ, ºÀ¹gÀÄ ¨É¼ÉUÀ½AzÀ PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝ ¨sÀÆ«ÄAiÉÄ®è PÀlÖqÀUÀ½AzÀ DªÀÈvÀªÁV ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉà §zÀ¯ÁV©qÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ UÉÆüÀÄ.
Erà £ÀUÀgÀ MAzÀÄ vÁ¥ÀzÀ ¢éÃ¥À DUÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÇ UÀªÀĤ¹gÀ§ºÀÄzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtUÀ¼À ªÀÄ¼É ¥ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ vÁ¥ÀªÀiÁ£À ¥ÀævÉåÃPÀªÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è UÀªÀÄ£ÁºÀð ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ £ÀUÀgÀzÀ vÁ¥À ªÀiÁ£ÀQÌAvÀ, ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtzÀ vÁ¥ÀªÀiÁ£À PÀrªÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CµÉÖÃPÉ ¸ÉSɬÄAzÀ §¼À®ÄªÀ ¢£ÀUÀ¼À°è HjAzÀ ¸Àé®à zÀÄgÀ ºÉÆzÀgÉ ¸ÁPÀÄ, vÁ¥À ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀåvÁå PÁtÄvÀÛzÉ. EzÉÃPÉ »ÃUÉ?
£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀåvÁå¸À UÀÄgÀÄw¹zÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ F ¥ÀjuÁªÀÄPÉÌ vÁ¥À PÀÆ¥À
( »Ãmï L¯ÉAqï ) ¥ÀjuÁªÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ.
£ÀUÀjÃPÀPÀgÀt QæAiÉÄAiÀÄ°è ªÀÄtÂߣÀ ªÉÄïÉäöÊ ¥ÀzÀgÀzÀ°è GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ EzÀPÉÌ ªÀÄÄRå PÁgÀt. £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ¤ªÀiÁðt DUÀĪÀ PÀlÖqÀ, gÀ¸ÉÛ, ZÀgÀArUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ £ÁªÀÅ §¼À¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼É®è vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀAxÀªÀÅ. £ÀUÀgÉÃvÀgÀ  ¸Áé¨sÁ«PÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¸ÀÆAiÀÄð vÁ¥À ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ¥Àæw¥sÀ®£À ºÉÆAzÀĪÀÅzÀjAzÀ. C°è CAxÀ ¸ÀªÀĸÉå EgÀzÀÄ.

£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ºÀUÀ®Ä ªÀÄÆgÀÄ rVæUÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀåvÁå¸À PÀAqÀħAzÀgÉ, ¸ÀAeÉ ªÉüÉUÉ F ªÀåvÁå¸À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ rVæUÀ¼ÀµÀÄÖ JAzÀgÉ £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ JAxÀ £ÀgÀPÀ DUÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀÄ CjªÁ¢ÃvÀÄ. «±ÉõÀ JAzÀgÉ gÁwæ PÀÆqÀ F vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀåvÁå¸À ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ.
¤dªÁVAiÀÄÆ »ÃUÁUÀÄvÀvÀzÉAiÀiÁ JAzÀÄ PÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÆÃqÀgÀ»vÀ DPÁ±À, UÁ½ CµÁÖV ©Ã¸À¢gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è EzÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ  DUÀÄvÀÛzÉ. PÉêÀ® vÁ¥ÀªÀiÁ£À KjPÉ CµÉÖà vÁ£Éà JAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀĪÀAw®è. F vÁ¥ÀªÀiÁ£À KjPɬÄAzÀ IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ ªÉÄÃ®Æ ¥ÀjuÁªÀÄ GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.
£ÀUÀgÀUÀ¼À°è §ºÀĪÀĺÀr PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁAzÀæªÁVgÀĪÀ PÀqÉ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄ¢AzÀ ©Ã¹ §gÀĪÀ UÁ½UÉ vÀqÉ. EgÀĪÀ UÁ½ PÀtªÉAiÉÆAzÀgÀ°è ¹QÌPÉÆAqÀAvÉ £ÀgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ. PÀtªÉAiÀÄ°è ¹QÌ©zÀÝ UÁ½, ªÉÆzÀ¯Éà ©¹ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ  ªÉÄïÉÃgÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. £É® ªÀÄlÖzÀ°è UÁ½ «gÀ¼À, eÉÆvÉUÉ vÁ¥ÀzÀ KjPÉ. ¨ÉùUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ®èAvÀÆ EzÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ £ÀUÀgÀªÁ¹UÀ½UÉ DVAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ.
vÁ¥ÀªÀiÁ£À KjPÉUÉ EgÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÁgÀt  ¸À¸ÀågÁ²AiÀÄ PÉÆgÀvÉ. ºÀ¹gÀÄ J¯ÉUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¨sÁµÀà «¸Àdð£É ªÀÄvÀÄÛ D« DUÀÄ«PÉ £ÀUÀgÀzÀ°è «gÀ¼À. EzÀÄ ±ÀĵÀÌvÉUÉ PÁgÀt.
vÁ¥À KjPÉUÉ PÀlÖqÀUÀ¼À PÁtÂPÉ EµÁÖzÀgÉ gÀ¸ÉÛUÀ¼À ¥Á®Ä E°è UÀªÀĤÃAiÀÄ. gÀ¸ÉÛUÀ½UÉ §½zÀ PÀ¥ÀÄà qÁA§gÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ §gÀĪÀ vÁ¥À »jPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÁqÀÄvÀÛªÉ. EzÀÄ JµÀÄÖ «¥ÀjÃvÀ JAzÀÄ CjAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAUÀw ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹zÀgÉ ªÀÄvÀæ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ©gÀÄ ¨ÉùUÉAiÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄ¼É ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ JA¢lÄÖPÉƽî. PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ, gÀ¸É, §AqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ©¹AiÀiÁV ºÀjzÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ PÉgÉ PÀÄAmÉ ¸ÉÃjzÀgÉ C°ègÀĪÀ «ÄãÀÄUÀ¼É®è ¸ÁAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.. vÀtÚV£À PÉgÉ ¤ÃjUÉ ©¹ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ §AzÀ PÁgÀt GAmÁUÀĪÀ ªÀåvÁå¸À «ÄãÀÄUÀ¼À ¥Á°UÉà ªÀiÁgÀPÀ.
gÀ¸ÉÛ ªÀĺÁ K£ÀÄ ªÀiÁrÃvÀÄ JAzÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ AiÉÆÃa¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ MlÄÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ GzÀÝ 45 ®PÀÕ Q¯ÉÆà «ÄÃlgïUÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ°è CzsÀðPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¨ÁUÀ qÁA§gÀÄ §½AiÀįÁVzÉ. F gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ vÁ¥ÀzÀ ¥ÀæªÀiÁtPÀÆqÀ CUÁzsÀ JA§ÄzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. »ÃUÁVAiÉÄÃ, PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ zÉñÀUÀ¼À°è PÀ¥ÀÄà §tßzÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ©½ DV¸ÀĪÀ DAzÉÆî£ÀªÉà DgÀA¨sÀªÁVzÉ.
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £ÁªÀÅ G¹gÁqÀĪÀ UÁ½AiÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃd£É ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV EAUÁ®zÀ qÉÊ DPÉìöÊqï, £ÉÊmÉÆæÃd£ï, DªÀÄè d£ÀPÀ, vÉêÁA±À, zsÀƼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dqÀ  C¤®UÀ½AzÀ PÀÆrzÉ. EªÀÅUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁ£ÀªÀÇ ¤¢ðµÀÖ. £ÀUÀgÀUÀ¼À ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è UÀªÀĤ¹zÁUÀ ªÉÄð£À C¤®UÀ¼À eÉÆvÉ PÁ§ð£ï ªÀiÁ£ÁPÉìöÊqï, £ÉÊmÉÆæÃd£ï DPÉëöÊqï, UÀAzsÀPÀzÀ DPÉìöÊqïUÀ¼ÀÄ, D¹qïUÀ¼À CA±À EvÁå¢ ªÀiÁgÀPÀ DA±ÀUÀ¼ÀÄ eÉÆvÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. EzÀPÉÌ MAzÀÄ PÁgÀ£À PÁSÁð£É DzÀgÉ E£ÉÆßAzÀÄ §ºÀĪÀÄÄRå PÁgÀt ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ MAzÀgÀ¯Éèà 41 ®PÀë C¢üPÀÈvÀ EAzsÀ£À ZÁ°vÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. CªÀÅ ºÉÆgÀ¸ÀƸÀĪÀ PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï ¥ÀæªÀiÁt JµÀÄÖ UÉÆvÁÛ! MAzÀÄ °Ãlgï EAzsÀ£À §¼À¹zÀgÉ ¸ÀgÁ¸Àj 2.2 Q¯ÉÆ PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï ªÁvÁªÀgÀt ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ D±ÀÑAiÀÄð DUÀ§ºÀÄzÀÄ. MAzÉà °Ãlgï EAzsÀ£À JgÀqÀÄ Q¯ÉÆÃUÀÆ ºÉZÀÄÑ PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï GvÀàwÛ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ! EAzsÀ£À GjAiÀÄĪÁUÀ DzÀgÀ°è£À PÁ§ð£ï ªÁvÁªÀgÀtzÀ DªÀÄè d£ÀPÀzÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃgÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁVAiÉÄà F ªÀåvÁå¸À PÁtÄvÀÛzÉ. EµÉÖ®è ¥ÀÄgÁt ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀ PÁgÀt PÀÆqÀ EzÉ. ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ºÉZÁÑUÀĪÀ PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï ©¹®°è vÁ¥À »r¢lÄÖPÉÆAqÀÄ Erà ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ©¹ DUÀ®Ä PÁgÀt DUÀÄvÀÛzÉ.
F ¸ÀªÀĸÉå FUÀ wÃgÁ UËt J¤¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À vÁ½PÉƼÀî¯ÁUÀzÀµÀÄÖ ªÀÄlÖPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉà EzÀÝgÉ, £ÀgÀPÀ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÉà zÁj. FVAzÀ¯Éà ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÁUÀ JZÀÑgÀ ªÀ»¹ ¨ÉÃgÉ §tßUÀ¼À §zÀ®Ä ©½ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÉÊ vÉÆÃl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÁºÀ£À §¼ÀPÉ ¸Àé¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ J®è CUÀvÀå JA§ÄzÀÄ ªÀÄ£ÀUÁ£À¨ÉÃQzÉ.
E®èªÁzÀ°è ¨ÉùUÉAiÀÄ°è ¨ÉÃAiÀÄĪÀ UÉÆüÀÄ vÀ¥ÀÄàªÀÅ¢®è.

No comments:

Blog Archive