Wednesday, November 18, 2015

ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ....
ಏನಿಲ್ಲ...ಜಗವೇ...
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡು, ನೀನು ಕಾವಲುಗಾರ
ಕಾಳಜಿಬೇಡ, ಯಾವುದುನಿಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ, 
ಜನ ಸೃಜನಶೀಲ,ಜಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ, ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ತಟಸ್ಥನಾಗಿ....
ನಿರಂತರ ಜೀವದ ಚಲನೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಚಿಲುಮೆ
ತನ್ನದೇ ಗುಂಗಿನಲಿ,ವೇಗದಪರಿವಿಲ್ಲದೆ,ಗಮನಿಸಲಾರದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾಲ.
ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಾಗಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಲಕವಾಗಲಿ,
ಎಲ್ಇಡಿ ಪಂಚಾಂಗವಾಗಲಿ
ಮಾಡಲಾರವು ಎಂದಿಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ.
ಉದಾರತೆಯ ಅಮಲಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣತನಗಳ ಪರಿವಿಲ್ಲದೆ
ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮ..
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೇಸರವ ವಿವರಿಸಲು ಎದ್ದು ಗುದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ
ತಮ್ಮೆದುರಿಲ್ಲದ ಅದೃಷ್ಯ ಜನಗಳ ಕೆಣಕುತ್ತಾರೆ
ನೆನಪಾದಾಗ, ಸೂಕ್ತಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ,ತಮ್ಮ ಗರುಡಿಯಲ್ಲಿ
ಲುಪ್ತಆಸೆಯ ಒಡೆತನಕೆ ಬಡತನದ ಹಸಿವಿನ ಭಾಷಣ,
ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಲೇಖನ...
ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳೆಲ್ಲಾ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತವೆ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿನ
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯ.
ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಸಹೃದಯಿಗಳು, ಭಾವುಕರು
ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತಮ್ಮದೇ ವಾದದಲ್ಲಿ
ಮಗ್ನ, ವಿವಾದಗಳಲ್ಲೇ ವಿಕೃತ ಸುಖಜೀವಿಗಳು
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದುಮ್ಮಾನದ ಭಾರದಡಿ ಸಿಲುಕಿ,ಸಪಾಟಾಗಿದೆ
ನೋವುಗಳು,ಸಾವುಗಳು,
ತರ್ಕ,ಚರ್ಚೆ,ವಿಚಾರ,ಚಿಂತನೆ ತಮ್ಮದೇ ಪರಿಭಾಷೆಯಲಿ
ಸುತ್ತುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ,
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕುಶಲ,
ಹೊಸತು ಏನಿಲ್ಲ ಚಿಂತಿಸಲು,
ವಿವಿಧತೆ ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನ ಮಂತ್ರ
ಪಾಪ,ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ತಂತ್ರ
ಎಲ್ಲವೂ,ಸರಿಯಾಗಿದೆ,ಎಂದಿನಹಾಗೆ,ಹಾಯಾಗಿ
ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ,ಮೋಜಿನಮಜಲುಗಳು,
ನಾಳೆ ಬಂದು ನೋಡು,ಬೇಕಾದರೆ
ನಿಲ್ಲದ ಶಕ್ತ,ಅಶಕ್ತರ ಹೋರಾಟ
ಕಣ್ಣುಕುಕ್ಕಬಹುದು.ಇದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ
ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ!

Tuesday, November 17, 2015

The garden...
The ancient garden exists here for time unmeasured
Some say it was built by the contract of a heavenly paradise
It is so big and vast it takes quite long time to walk through, 
There have been a non-stop change of occupants from time to time
There is nothing vicious...the change was only too precious
When new one arrives, it is replaced by one which is worn out
the beautiful park is an biological agreement signed by all inhabitants
Diversity of lives are beautifully set into a magical topography
Unseen paradise has no place for comparison
Yet...I say it is wilder, wider and deeper like green forest
A natural system on terrestrial surfaces of the earth
I have been with it from the past date of the birth of the planet
Yet...I request you to allow me to live in my own garden
For I have been a friend of all the dwellers around me
Never force me to live in a community, as I am a biological entity
Has an affinity to all humanity connected to life community?
I am not rigid...but, mind it... never timid...in case situations demand
I may take up a position of my whimsical command...
I may not oppose for some reason for my own adaptation
But...dare not oppress, as I am not under any obligation
You are inexperienced young and new theoretical stupid
Suddenly you appeared saying that you are newly appointed
We don’t oppose anyone who does not restrict our routine
Respect the superiors and the ruling class...but, only official..
Venture not.....!
I guard my personal habitation with my own domestic dear ones.
The fruits, flowers and the domesticated varieties
The untamed brutes and the barbaric dictatorial breeds
All under the same piece of place, shall live with rightful rights
All are naturally evolved species of the living society
Dare not differentiate and try to reach your ruling lust...

Wednesday, November 4, 2015

The Party is on....
The Shouts, screams, swearing and abuses can never escape unheard in this vast field of vacuum. Follow the sounds like the flying foxes with sonar sense and a technique to reach the centre of vibrations to arrest your curiosity. Be careful, though there is light in plenty but vision of humans is limited to dimness. So, tread your way into the oblivion of darkness in the black hole...step by step...Sound gets nearer and nearer. Approach with utmost caution as nothing can be anticipated in this veranda of diversified overcrowded human species unsure of the very space where they breed hate and love....their embrace is of two missing bosom souls or two traditional rival boxers...No...One can say... there is a melody if you give your ear....yes... it is a musical air... but is it song of love or battle cry of hate and victory? Robed ridiculously exuberant with outlandish attires in an unending fashion completion....The human figures are mobile with many significant movements.
It is too difficult to see the faces as the disco dance with a psychedelic lighting set up,where a constant array of light is flashed and forever crosses your eyes and makes you blind even when your eyes are wide opened as the plundered and the looted capital fort. It dims your attention and robs your presence of mind and allows you to go for wild suspicion...It is all a mess.someone is climbing and someone descending, someone jumping someone swimming in the air...someone is crying and somebody is laughing ferociously...like possessed but all are disconnected miserably with a least idea of the presence of the others in the same ward or apothecary......scenes are too wild and frightening here.
Of course...it is chaotic mess out there.....Guards, Wardens, Attendants, Nurses and the barman and the disco player in their unknown branded uniform are constantly keeping the vigil. Nothing should go unruly or inhuman... Yet things go unnoticed many a times even in fatal abortions or homicides. Sometimes for some reasons they are forced to go blind as there is too many atrocities of confusing claims. It is too vast and diversified to see every microscopic detail in fractions of time. It keeps changing ward by ward and table by table. So they helplessly shift their responsibility on to other senior doctors of doctrines! Oh....Yes...Doctors, traders and consumers are also human...And...To err is human....! And all are too are human like rebels and idealists. These are all highly qualified aristocrats...! They think with a conviction...With their own doctorates and scholarships from reputed universities with a fixed and rock solid background of their own soil in foreign lands....They are seated firmly unmoved and fixed like their ego and vanity...Lucky they are colour-blinds...and can hear only with hearing aids as they are selectively deaf also....No...They are not dumb....
So, We bear with utmost anticipation for a better sense to prevail, to dream and to unfold a beautiful saga of humans and their dignity for a descent approach to descend on these pathetic souls...Lunatics or commoners, all share the same auditorium...neither a platform for guests, nor an aisle for the winner nor stage for honourable guests and all the participants...everyone announces they are the winners in the melee on a revolving stage. There are too many with severe case histories of most complex and unique psychological problems where doctors are also performing their roles to treat their patients so efficiently with an excellent coordination that they are also mistaken for the inmates. But be careful.... all are intoxicated with their own addicted brands.....But the party is on...you too join and enjoy....

Friday, October 30, 2015

ನನ್ನಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ....
ಭಾವನೆ,ಬರವಣಿ, ಭಾಷಣದಲ್ಲೇ ಬಂದಿಯಾದ ಕನ್ನಡ. ನಗರದ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆ, ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬಲುದೂರ.
ಕನ್ನಡ ಪೀಡಕರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ, ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಯಾವುದೋ ಮಮಕಾರ, ಎಲ್ಲಿಯದೋ ಅಹಂಕಾರ,ವೈಭವ,ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಪೊಳ್ಳು ಅಭಿಮಾನ
ಈಗ ಆಡಲೇ ಬೇಕಿದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ.... ಹಣಕೊಡುವ ಭಾಷೆ, ರಸಿಕತೆಯ ಋಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬೇಕಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಸೊಗಡು ಸವೆದ, ಕನ್ನಡ ವೇ ಈಗ ಬರುಡು, ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ, ಇವರಿಗೆ ಈ ಮುಗಿಯದ ಪುರುಡು.ನಗರದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಲೇ ಬೇಕು ಇವರೊಂದು ಪಾತ್ರ
ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು ನಾವಲ್ಲ ಪರದೇಶಿ ಮಾಲಿಕರು ಮಾತ್ರ. 
ಭಾವುಕರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಭಂಡರೇ. ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು...ಉದರ ಉದಾರವದಿ ನಿಲುವು.ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ, ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇ ಇವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ತನುಜಾತೆ, ಕನ್ನಡಮಾತೆ ವೇದಿಕೆ ,ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ನಗ್ನತೆಗೆ ಹೊದಿಕೆ. 
ನವೆಂಬರ್ ನ ಪೈಗಂಬರ್ ಇವರು, ಇವರಿಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಸೈಬರ್, ಎಲ್ಲೋ ಯಾರಿಂದಲೋ ಕೇಳಿದ್ದ, ಯಾರೋ ಕರೆಕೊಟ್ಟ ಸಾಲು. "ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕಿನಿಂದ,ತುಂಬಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಮಿದುಳುಗಳನ್ನು" ಇದು ಸಹಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಾಲು, ನಿಜ..ಆದರೆ... ಜ್ಞಾನ.... ಹಂಗುಮುಕ್ತ
ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು,ನಾವು ಆಶಾವಾದಿ ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳು. ಒಲವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಸಿಂಧುಗಳು.ನ್ಯಾಯ,ನಾಯಕ, ನೀತಿ,ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಯ,ಸಾಂದರ್ಬಿಕ ನಿರೂಪಣೆ...ಜ್ಞಾನ...ಸಮಯಸಾದಕ ಪದ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳುವ ವಾದ, ತೋರಿಕೆ ಮಾನವಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಿವುಡಾಗಿಸುವ ನಾದ.
ಕಾಂಚಾಣ ಜಾತ್ಯಾತೀತ, ಪ್ರಜಾಸತಾತ್ಮಕ ಪದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಜಾತಿ,ಧರ್ಮ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ,ಕಾಲಾತೀತ. ದೇಶಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು ಹಣಗಳಿಕೆ, ಸುಖ, ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನ.
ಜಾತ್ಯಾತೀತ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಬುಡುಬುಡಿಕೆಯಲಿ, ಬುದ್ದಿಜೀವಿಗಳ ಭ್ರಮನಿರಸನ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆಯಲಿ ಗುಮ್ಮು,ವಿಕಾಸದ ಮಂತ್ರದಲಿ,ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಹಾಕಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಹಾದಿಯಲಿ, ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲು......
ಆದರೂ ಕೇಳಿ ಕನ್ನಡವಾಸಿಗಳೇ....ನಾಟಕ ಬಿಡಿ...ಮಾಡಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಲೇವಡಿ, ಮಾನವೀಯ ಗುಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ....ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಡಿ.....ಸ್ಪೋಠಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸಹನೆಯ ಗಡಿ.....!


ಗೊಂದಲ....
1.
ಬರೆಯುವ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಆರಂಭ
ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಯಲಿ ಘನಿಸಿ ಸ್ರವಿಸಲಾರದ ಶಾಯಿ, 
ಮೂಡಿಸುವ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮುರುಕುಸಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ
ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪದವಾಗುವ ಕನಸು
ಲೇಖಕ, ಲೇಖನಬಿಟ್ಟು ಲೇಖನಿರಿಪೇರಿಯಲ್ಲೇ ಮಗ್ನ
ಮುಕ್ತಾಯವಾದಿತೇ ಸಾಲುಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲೇಖ?
ಮುನ್ನುಡಿಯೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ, ಮುಗಿಯದ ಎಡವಟ್ಟು
ಮುಂದುವರೆಯ ಬಲ್ಲುದೆ ?ನನ್ನ ನಿಮ್ಮಯ ಕಥೆ,
ಕವನವೋ, ಗಾಯನವೋ ನಾದರಹಿತ, ಏಕತಾನವೋ
ವಾದ್ಯರಹಿತ ಕಛೇರಿಯಲಿ ಗಾಯಕನಿಗೆ ಶೀತ,ನೆಗಡಿ
ಕಥೆಯೇ ಆಗದ ವ್ಯಥೆಯಲ್ಲೇ ವಾಕ್ಯಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ....
ಎಲ್ಲವೂ ಅಪೂರ್ಣ,ಆಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಸತ್ಯ
2.
ಚಿತ್ರಬಿಡಿಸುವ ಕುಂಚ ಒಣಗಿ, ಸೋತು ಒರಗಿದೆ
ಚಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿದೆ ಧೂಳು, ಚಿತ್ರಪಠದಿಂದ
ಬಣ್ಣ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಣ್ಣಗಳ ತಟ್ಟೆಯೇ ನಿರ್ಜಲ
ಗೆರೆ ಮೂಡಿ ಹಾಳೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ವಿಸರಿಸಿ, ಚಿತ್ರ ಮಾಯ
ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಛಾಯೆಗಳು ಹೊರಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಹರಡಿ
ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಅಮೂರ್ತ ರೂಪ, ಗರ್ಭಪಾತದಲ್ಲಿ
ಬಣ್ಣತುಂಬಲಾರದ ಗೆರೆಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿಯೇ ಮೂಡಿಲ್ಲ
ಹುಡುಕ ಹೊರಟಿದೆ ಆತ್ಮ ದೇಹಾಕ್ಕಾಗಿ ಗೆರೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ
ಪುಷ್ಪ,ಪತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಪಟ ಚೌಕಟ್ಟು ಸುಂದರ
ಜೋತುಬಿದ್ದ ಅನಾಥ ಕಲಾಕೃತಿ ಬಿಳಿಯಭಿತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ
ಕಲಾಪ್ರೀಮಿಗಳ ಜಾತ್ರೆ ದೌಡು, ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ,
ರೆಪ್ಪೆ ಅಲುಗದ ದೃಷ್ಟಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ, ಭಿತ್ತಿಯೇ ಕಾಲಕೃತಿ
ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲಾವಿಧನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಆಸಕ್ತರು
ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪದಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ವೀಕ್ಷಕರು
ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಿಲ್ಲದ ಚಡಪಡಿಕೆ, ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ
ಬಣ್ಣಗಳ ಜಾತ್ರೆಯ ಗುಪ್ತ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ, ನವ್ಯ ಕಲೆಯನ್ನು.
The Human.
A stipendiary student learning in the same class for many years....and unlikely to end his stay in his familiar space....he is fearless, as there is no examination to pass...He conducts the examinations....No certificates of merit by anyone but he is judged in each and every hour by his own inquisitor’s eager minds very harshly and impartially and impatiently. The certificates are imprinted in the conjunctive or cornea of the eyes of the innocent learning eyes sitting and looking at him attentively without blinking. He delivers the words and enacts the act what he got imprinted in his ever opened library.
The shelves, the large reading table, the chairs with a silent and a constant dialogue between the occupants of the shelves and the chairs of the library are being echoed in his ears and spiral waves are caused to stir and settle with appropriate answers. He talks, he listens and he assimilates the letters in the book or brain or by heart. But when interrogated, no exclamation of ignorance is ever tolerated. No one is the master he is the master of the youthful mind and souls...
He cannot seek more than what is required for the bare needs for existence. “Simple living and high thinking” the slogan he lives with minimum greed unlike other urban weeds who without deeds but sows the seeds and reaps the yield. A bank of treasured knowledge that can never afford to announce bankruptcy...He is alone but the whole world watches him. Though alone but watched by millions.
Decades of seasons, he has lived through, but remained an outsider. He is not expected to get himself stagnated in any one situation of any kind. He is just unlike others...a myth...a secret box never gives his priorities in either social or political or personal context.
He is a rightist, he is a leftist....and sometime called a centrist...To his unique and most diversified followers with extreme polar differences, he is an atheist to some and a great believer of God to others, for some he is simple, to some he is an enigma...he is liberal, he is conservative...but what exactly he is....Yes.... at one point everyone share the same opinion that he does not offend anyone even by chance........
A bundles of extreme opposites...sometime looks coward sometime spineless....but never condemned by his innumerable admirers. Instead, his very soft attitude as an exponent of peace and accommodative is praised and prayed. Yet nobody knows...what he is and what he stands for and for whom....away from all isms. His conviction and his faith his religion are ever hidden and guarded in a general rule of acceptance. Identity is a mystery.....He is water in his presence, spreads and diffuses in any boundary without a nictitating membrane like frog. He is as strong and solid as steel and he is as soft as fresh water muscle......He is as liberal as radiation and he is as porous as sponge to absorb readily.
He seldom expresses his opinions and guard them with a ferocious secrecy as his revelation may shake and may push his ex friends to the hilt of frustration....So...he keeps his guard for himself till his death, consoling the children with their own conviction according to their satisfaction of his friend is on his side.....but never forgets to underline the fact no conservative or liberal ideology would allow anybody to dominate and suppress and exploit the humanity....
Yes...He says the world can exist with a wonderful harmony with great diversity of thoughts and beliefs in every possible angle...when the most adoptive creature.....THE HUMAN has adapted so wonderfully to the peaks, the deserts, the grass lands, caves, river banks, the polar ecology which are too hazardous and challenging environmental extremes.....He is a successful species who can live anywhere he chooses to and alter that natural ecosystem according to his needs with his innovations and technologies...
SO....Why? This wonderful species can’t live peacefully wherever they are in their own habitat....and allow other co-habitats to survive in their own way? There is no place of supremacy of any kind in this balanced ecosystem...He will be tamed....He is optimistic.... He confides in the end...with deep sigh...but silently...without a sound...

Saturday, October 10, 2015

The Journey….


Had been on in the train on the track that never ends like two parallel rails that never converge in the infinity. Trying hard to adopt myself to the fast moving dizzy journey. With a jerk and jolt, and rocking like a sieve that stains a long journey to an undisclosed mysterious location is on. On board for a while, yet station undecided and unknown. It is hard to see anything around for the details in the light less place. As it was an opaque tour, I had to push my way into the compartment. Faces never imprinted, surroundings were blindly blurred and hidden. Effortlessly, I was pulled and pushed in the crowd’s muscular force. I realized I had to hunt for my seat in my mega ever mobile mansion. And I think, I got one or helped to get one by my organic connections around me, though I don’t remember, but accepted without clear confrontation. They are the closet one to me in my journey since I entered the cabin.

I remember my cabin as I am still living along the inmate travellers few, who always mocked and consoled and forever encouraged. Guided to sit tight, to look and talk straight...lighted the path while groping. Loaded with affection my co passengers gently pushed to answer the ultimate. No need to name the relation with your constant companion dears under the same moving roof sharing the pleasure and pain. An unknown bondage of co travellers indeed, men and women Co-passengers, cabin neighbours, faceless tourists ever on the run gradually grow nearer and dearer. Over loaded and jammed in the main chain with a strange feeling of oneness or loneliness all are dumb as the surrounding moving darkness. Commuters, pushing, squabbling and of course, cursing one another silently.

The track is moving constantly up the ascent or down the descent without stopping. The bends and curves to right or left on the parallel rails never stops. The engine whistles to tear into the darkness through the hills, over the bridges, slopes in varying moods of agony and ecstasy, along the green pastures and the blue ocean in a great passion. The engulfed tracks in the dim lights leave a trail on the speedy wall that never seems to cease to chase.  In a single track of the exploded rock, the journey continues to mock. Ignorant of the unavoidable final lap, none are ready for even a short break. Unaware of the unseen derails, the pilgrims mail their joy through email memory. Fuming smoke disappears in the dead dark briefs you the summary.

Peep out of the cabin and get out of the mess for the danger. There…Countless commuters in our unending rail passage. Smiling carelessly with arrogance with their journey mates…All, together, closely packed, brushing and squeezing one another. Difficult, it is to pass the time shielded by inescapable silence. The queuing thighs pressed tightly are blinking wildly into the dull dark roof. Unexpectedly the bodies get up run like a marathon race to reach the food counter. The mad stampede makes the turn to the counter impossible. Like an army without captain, battles the tourists make their way in a great rush.

Nailed to their seats, the special ones get all they need from the cabin service with a remote in their remoteness of deluxe first class. Never it occurs to them speed of the train is constant to everyone. The hunger is absolutely accurate and timely for all the creation.  Those volatile species of high collared men and women seldom realize the charged frustrated souls. Sealed to their pedestal of ego the special one, the aliens wait endlessly for someone.


You may be a distant traveller or a local guy of a nearby mountain or from a ultra modern unknown urbanite. My fellow compartment mates…rock the present, I am with you and for now...till the journey stops steaming. Be patient, till the doors are thrown opened for you to dissolve into the darkness. Be assured, I will never ask you about your destination…as it is an unending space tour......interrogation is irrelevant... 

Friday, September 18, 2015

The marine encounter...

To the ocean.

Sitting on the sand, weathering the tearing wild wind                                                                             
I ventured at, menace of an advancing waves unending,                                                          
Countless water battalion splashes on to the shore fiercely                                                                      I retreat in  horror to feel the foam of billion bubbles

The aqua soldiers creep into the porous sand at random                                                                      
As if the wet clothes are left for open sun drying uncared                                                           
Moving back swiftly, on the back foot I sit to stare and watch.                                                         
The gusty wind and the cloudy sky, toss me wildly off foot

The swaying casuarinas, the violent waves rob my comfort yet,                                                             
I confront with the mighty mass of marine stretch                                                                         
Match your vision as far as you can...horizon is unseen!                                                                    The sky and the cloudy sea fuse in an erratic ecstasy,

I waited for a moment for their copulation to end, but in vain...                                                         
So, I pleaded with known civilian humility and courtesy...                                                           “O...the mighty Emperor and a great Conqueror ...Why?                                                                      You wage war without an enemy since the birth of the planet?

Your molten state settled with gaseous mass to stamp your birth..                                                      
O, Yes, you are the longeval, active, a lone member of the planet                                                     
The fire ball, the lava, the gas, have stayed still and escaped in to hibernation.                                    But you still waging a ferocious and an unending war!... against whom?

I don’t know....yes...nobody is challenging you. Neither the red hot lava 
Nor the deadly living volcano of present history of   Krakatova near java..      
Who is your enemy? Who are you confronted by? How long you war?                                                
A strange invasion without an attack is an addiction for you to fight 
 
Your warriors wear the robe of discipline to fight the ceaseless fight                                               
how astonishing!  Your military is adamant to accept the cohabitants                                            
your victory march is still on to this very moment, erosion unstopped.                                             
The corrosion continues to crack and crush the coast line relentlessly.

My vision is limited to blindness at the fusion of blue and grey. 
I wonder where the sky is hidden in the womb of dark clouds.                                                              
I look for the horizon to do the justice for one-sided, eternal conflict.                                              
You are the distinct line between light and darkness, the truth and myth....

“Oh...Horizon...you have been the witness of all ages, so say the sages                        
I know you were in the loyal companion of ocean and blue sky eternally                             
Fear not, you have been witnessing the conspiracy of this mighty mass                   
Label the aggressor and classify the invaded...as weak, we cannot fight.”

The horizon faint,
The horizon whispered in a melodious and low decibel faint, tone                                  
“I am an illusion, I never exist. It is the limitation of your vision.                         
Neither flat, nor square but, I am, just a bending and sloping curvature!                     
You can’t stretch your imagination beyond speculation...Oh...Human!
  
I am a lover of peace in co-existence....and as neutral as time infinity.                 
Neither weak nor feeble, they are one to me, no sycophancy either.                             
An imaginary formless, invisible line between the space and vacuum               
Lingering without any identity, I exist among land, water and sky”    

The Sea to me
The planet earth shook with laughter and the shore withered violently.                      
The waves splashed and flooded the inland, smilingly the ocean roar. 
“Oh...you...”incompetent immature human”, “An Idiot and a greedy terminator”     
One cannot but laugh at your audacious ignorance about marine gladiator

With a mind of a psychopath, what can one expect from one who sells death?      
Anger and revenge unknown in my territory, my dear...”.voiced the ocean...                 
“Unlike you, I respect my family traditions and my duties well understood,             
Ever in motion with dynamics of devotion....but ignorant of real paradise.

In hell or heaven the mother earth an everlasting exponent of patience                       
She raised and nurtured your innumerable cousins, since the birth of time             
Those sacred ancient souls have laid their lives at your mothers command                
The most kindliest and graceful queen ever impartial as the horizon itself .
             
O, she has sheltered and fed many species as her own umbilical card...                      
She has faced her own mutated siblings extinguished once and for all                     
Great reptiles, flying raptors, of Jurassic or amniotes were not spared...                     
Too many abortions, but never complained as she knew the unstoppable cycle

She has given birth to you, the mutated and the weakest, and a curse,                           
Taciturn she is, bearing your massacring instinct. Her action is fatally fast.           
Hiding her grief, patiently wishing your deadly deeds to ease and cease.                  
With a suppressed fear, her guard is extended your lease of life and stay

Who are you? And who am I? , are we different and ever separated?                       
“Yes” your reply with haste, is colour blinded by your vain ego                                      
But the shore and me, forever, share a mutual geographical symbiosis                       
The earth without me, water without the shore...do not exist in hallow..   
       
Rid your illusion and live, until the time strikes a stop to cool the sun                
then...in the realm of oblivion of cosmic space...we will be perished!”

I am at the end......

Perplexed, I retrace my steps as the sand, water and wind break under my feet              
I seek for solace in the lap of the mother earth as she is forever near                         
With all else around vanished, the sense of serene calm and a rare joy felt                 
The matters around me disappeared and a vast emptiness is frozen for ever.


ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ

ಅನಂತ ಗೋಳ ಗುಮ್ಮಟದಲ್ಲೊಂದು
ಬೃಹತ್ ಗುಡಾರ. ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಚಿತ್ರ ಬಿಡಾರ
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೃಷ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಆಕರ್ಶಕ    
ಸರ್ಕಸ್ ನ ಬೆಳಕು ಸುತ್ತುವ ಡೇರೆ ....ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರ
ಇದುವರೆವಿಗೂ ಯಾರು, ಕಾಣದ, ಕಂಡರಿಯದ
ಜೀವ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಗುಂಡು ಮೈದಾನ
ಇದೊಂದು ಭದ್ರ ಕೋಟೆ, ಮನಮೋಹಕ ವಿಶಾಲ ಪೇಟೆ
ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.... ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡಲ ಕಂದರ
ಗಾಜಿನ ಪಾರದರ್ಶಕ ಭಿತ್ತಿ...ಈ ಮಾಯಾನಗರ ಶಕ್ತಿ
ಬುರುಜು,ಬತೇರಿ,ಬಾಗಿಲು ಮಂಟಪ ಇದ್ದರೂ
ದೃಷ್ಟಿಗೆ ದೂರದಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗೋಚರ
ತಮ್ತಮ್ಮ ಲುಪ್ತತೆಯಲ್ಲಿ..ಶಾಶ್ವತ ಸುಪ್ತ

ಅಭೇದ್ಯವೇನಲ್ಲ...ಇದೇನು ಯುದ್ಧಕೈದಿಗಳ ಶಿಬಿರವಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಸದಾತೆರೆದಿರುವ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳು
ಛತ್ರ...ಕಾವಲುಗಾರ, ಒಡೆಯನೇನಲ್ಲ
ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ  ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಒಳಬರುವುದು, ಹೊರಹೋಗುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ
ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆರಂಭದಿಂದ....
ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಬಹುದು ಅಪ್ಪಣೆ,
ಅನುಮತಿ ಅನಗತ್ಯ...
ಆದರೂ,ಹೊರಹೋಗಬಯಸುವವರೇ.. ಅತಿ ವಿರಳ

ಎಂದೂ ನಿಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು..
ಬಹು ಆಕರ್ಷಕ,ಮೋಹಕ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು,
ಕರಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ,ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ,
ತೊಳಲಾಟದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ತ ವಿಭ್ರಾಂತಿಯಾಲಿ
ಕನಸ ಕಾಣುವ ಮರ್ಮಯೋಗಿಗಳು
ಮನಸಿಗೂ,ಕನಸಿಗೂ ನನಸುಗಳು ತಾಳೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಭೋಗದ ನಶೆಏರಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹಗಲು,ರಾತ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ
ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವಪ್ನಲೋಕದ ಅಮಲು ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ಭರವಸೆಯ ಭ್ರಮೆಯ ಓಲಾಟದಲ್ಲಿ,
ಉರುಳುತ್ತಿದೆ ಕಾಲ ಚಕ್ರ ದಾರಿತಪ್ಪಿ.

ಕೋಟೆಯ ವ್ಯಾಮೋಹ ಜೀವನ ಜಲಧಾರೆ,
ನಿಜ...ಜೀವನ ಅತಿ ಸುಂದರ, ಚಿತ್ತಾಕರಷ್ಕಣೆಗಳು
ನೂರಾರು,
ಭೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವ ಇಛ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಸೆರೆಯಾಗುವ,
ಜೀವಾತ್ಮಗಳು.. ಸಹಸ್ರಾರು
ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಂತರ
ಬಿಸಿಲುಕುದುರೆಯ ಹಿಡಿದುಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಚೋದನೆ
ಆತುರದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಛಲ
ಅರಿವಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ,ಸಿಗಲಾರದು ಯಾವ ಫಲ

ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಜೀವಾನಿಲ ಎಲ್ಲಿ?
ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ನುಸುಳದ ಹಾಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಪೇರಿಸಿ
ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನೆರಳಲ್ಲಿ  
ಇಳಿವ ಸೂರ್ಯ ನೆರಳಾಗುತ್ತಾನೆ ಬೇಗ
ಯಾವ ಮೂರ್ಖನೂ ಬಯಸಲಾರ
ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಲು ಆಕಾಶ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಸೂರ್ಯನೋ,ಚಂದ್ರನೋ, ಮೇಘವೋ?
ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖಿಗಳು, ಸದಾ ಅಧೋಮುಖಿಗಳು
ಬದುಕಿಲ್ಲಿ ಬಲು ಮೋಜು, ಕೆದಕುತ್ತಾನೆ
ಉನ್ಮತ್ತತೆಗೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಂಗೇಕೆ?
ಜನಿಸಿದ ಜಾಗ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ರುದ್ರ ರಾಗ

ನಿಜ....ಕಾಣುತ್ತದೆ, ತೆರೆದ ಆಕಾಶ,ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಮೋಡ
ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದು ಕೋಟೆಯ ಹೊರಗೆ
ಹಸಿರು ಸಸ್ಯರಾಶಿ, ದಿಗಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಗೋಚರ
ಗೋಡೆ  ಬಿದ್ದಾಗ, ಬರ್ಬರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ....

ನನಗೂ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಈಗ ಹೊರಬರಬೇಕು
ನೂಕು,ನುಗ್ಗಲು ಇಲ್ಲ, ಗೇಟ್ ಖಾಲಿ
ಹೋಗಬೇಕು, ಮುಕ್ತ ಗಾಳಿಯಲಿ ಮೈ ತೆರೆಯಬೇಕು
ಹಿತಬೆಳಕಿಗೆ ಕಣ್ಣೊಡ್ಡಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಬೇಕು,
ಬಣ್ಣವಾಗ ಬೇಕು,ಬಿಸಿಲೇರಿದಾಗ ವಿಶಾಲ ಬಯಲಲ್ಲಿ
ಸುಡುವಾಗ ಸೂರ್ಯ,ನಿಶ್ಚಲ ವಾಗಬೇಕು ಕಡಲಮರಳಲ್ಲಿ
ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಬೇಕು ಈ ಮೋಹನಗರಿಯ ವ್ಯಸನದಿಂದ
ಯಾರು,ಯಾರನ್ನೂ,ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಡೆಯದ ನಾಗರೀಕರು
ಸುಸಂಕ್ಕೃತರು, ತಲೆಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ,
ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ಣುತಪ್ಪಿಸುವ,ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ
ಮಹಾ ಪಲಾಯನ.......ಸಾಹಸ ಕಥೆಯಾಗದ
ನೀರಸ ಕಥೆ.....ಪಯಣಿಗ,  ನಾನೇನು ನಾಯಕನಲ್ಲ....
ಕೇವಲ, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ.....

Thursday, September 10, 2015

An Appeal.....

Please....stop interrogating about me
Like you and all others, I am born and grown up here
The blood and sweat share the same soil without any deal
It makes no sense except perfect nonsense
Is it not enough? I look like you in every aspect
Why that persistent and pertinent question?
There is nothing to hide...I know...if not with you
Will be revealed to concerned authority....

I am a nomenclature for somebody in this asylum
Very over-sensitive unpredictable lunatics around me...
Patients with different degree of mental imbalances are too many
I am scared; about your curiosity....your homicidal madness
Red shot eyes and your manic look, forces me to a state of rage

You brand me in your own social taxonomy and cage me in a solitary cell
A confusing classification so unscientific social disharmony
Very unsure about your reaction, I hesitate and conceal,
You may hug me with joy if related to your say
Well, you may kill me for your fanatic ploy for fancy

I shun my name, shun my language and
I hereby, I declare with all senses intact and sane
I am not yet insane....lucky to remain still a humane
Ye... I do solemnly declare....in the name of what?????
I am a born orphan and dumb by birth,

Without a history of human worth I am left alone....

Wednesday, September 2, 2015

Hybrid....or Mutant...?


Helter-skelter and scattered marathon is on...Clinging to their curvy, dreamy cushions in the random race of chaotic world track....Galloping towards the finishing life existence...In the melee of ever in progress, a race of greed, a new hybrid breeds indeed in the branch of the evolution bypassing the norms and the morality of milling multitude and ascending to the space of the great dome. Glittering illusion that a magnetic gospel has never been seen from the hell of fire...to the paradise of mire.   The earth...intoxicated with a mutant species, teaming with a hysteria of  unknown addiction In the making....with maniac murders of the unfavoured Our weak but simple co- neighbours are gripped with fear of decimation and victims our limitless luxuries Of barbaric apathy and a deliberate arrogance in their aristocracy Extinction in ecstasy is a perverted attitude of challenge Against variation of natural selection Psychopaths are roaming freely with slumbered consciousness Humanity is restricted only to pet and cultured species Rest are discarded and destroyed But your devilish acts would be too costly to be paid 
But!!...

Neither you are the creator and nor can be a terminator but a ray of hope is somewhere symbolically hidden with a preface of our sadistic long story. The fable of the earth saga, ever written and scribed by the principle natural commandments, Horizon is a mirage...too far and unreachable, neither the law can be abridged nor edited and never can be aborted. It is the unseen but the latent and patient mighty biosphere at the wheel of life steering... and the destiny uncertain  is unknown....The station’ the dooms day’ is nearing fast, My fellow travellers enjoy the thrill of speed.....No time to heed only....deed to bleed....and we are choked and dead.....

Tuesday, August 18, 2015

ಬಿನ್ನಹ...
ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಕೇಳಬೇಡ...
ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ..
ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳಿಯುವ ಜನ 
ನನ್ನವರು...
ಜಾತಿವಾದಿ,ಮತಾಂಧ,ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಬಿರುದು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ
ನಾನು....ನಾನೇ...
ನಾನು ಅಷ್ಟೆ....
ನಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನಿನಗೆ ಕಂಡರೆ ನಾನು ಧನ್ಯ..
ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿತ್ವ...ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬೇಡ ನನಗೆ...
ನೀನು ನನ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀಯಾ...
ಸ್ವಪ್ರಭೇದ..ಅಷ್ಷು ಸಾಕು....ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದ....
ಈ ಮಹಾಯಾತ್ರೆಗೆ.

Thursday, August 13, 2015

ಕಡಲ ಸಂವಾದ....

ನಾನು...
ಸಾಗರವೇ, ನೀನೊಬ್ಬನೆ ಹೀಗೆ....ಏಕೆ? ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ, ನಿನ್ನ ಮೌನವ ಕೇಳಿದವರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕದನವಿರಾಮ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರು.ಆ ನಿಶ್ಚಲ ಜಡದೇಹವನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ,ಕೊರೆದು, ಕೊರೆದು,ಬೀಸಿ,ರುಬ್ಬಿ,ಅಗೆದು,ಬಗೆದು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಮಣ್ಣುಪಾಲು
ಈಗಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಮೌನಶಿಲೆಯನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಯ ತುಕಡಿ ಮಂದಿ.,
ಓ ಅವಿಶ್ರಾಂತನೇ, ಶಾಂತನಾಗು, ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಾದರೂ...ಅನೂಹ್ಯ ಕಾಲದಿಂದ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮುಂದೆ ಬಡಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀಯ ನಿನ್ನ ಅಂಚನ್ನೇ..ಸವೆಸಿರುವೆ,ಕೊರೆದಿರುವೆ, ಬೀಸಿ ರುಬ್ಬಿರುವೆ..ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ.
ಶತ್ರುರಹಿತ ಯುದ್ಧ, ನಿನ್ನ ಅಲೆಗಳ ಸೇನೆಗೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಮಿಸಲಿ.ಬಳಲಿರಬಹುದು ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಕಲ್ಪಗಳ ನಿಲ್ಲದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ....ಮಹಾದಂಡನಾಯಕ ,ಅನಿಲರಾಜ...ನಿನ್ನಮಾತು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅವನ ಆದೇಶವೇ ಅಂತಿಮ ಆಜ್ಞೆ ನಿನ್ನ ಅಗಣಿತ ಸೇನೆಗೆ,ನಿನ್ನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಕದನವಿರಾಮಕ್ಕೆ,ಚಂದ್ರನ ಮಧು ಮತ್ತೇರಿಸದಿರಲಿ, ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರದಿರಲಿ
ಗುಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ಬೇಕೆ? ನಾವು ನೆಲವಾಸಿ, ಭೂಮಿಯೇ ಮರಳಾಗಿ ಶರಣಾದ ಮಣ್ಣು ಆಶ್ರಯವಾಯಿತು, ನಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬದುಕಿಗೆ, ಆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು...., ನಿನ್ನ ಮೊಳಕೆಯೇ ಚಿಗುರೊಡೆದು, ಹರಡಿ, ದೂರಸರಿದು ಸಹಸ್ರಾರು ವಿವಿದತೆಯಲಿ ಕವಲು...ನಿನ್ನ ಸಂತಾನ.....ನಿನ್ನವರು, ನಿನ್ನ ಮೂಲದವರು,ಮೋಡದಿಂದಲೇ ಇಳಿದು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟವರು
ನಿನ್ನ ವಂಶದ ಕುಡಿಗಳು ಮರೆಯಬೇಡ ನಿರ್ದಯಿ,ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಲೆಗಳ ಧಾಳಿ,ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೋಡಗಳು ಸಾರುವ ಸಮರ,ಭಗ್ನಾವಶೇಷ, ನಿನ್ನ ಆಹಾರ,ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಲುಗಿದೆ ಭೂಮಿ...ದಿಕ್ಕುಕಾಣದೆ,ಶರಣಾಗಿದೆ,ನಿನಗೆ,ಗೆಲುವಿನ ನಂತರವೂ ಘೋಷಿಸಬಾರದೆ, ಶಾಂತಿ?
ನಿನಗೊಂದು ಆಟ,ಕೊತ,ಕೊತ ಕುದಿಯುವ ಲಾವ ಶಿಲಾಗುಮ್ಮಟವಾದ ಕಾಲ..ನೀನು ನಕ್ಕಿದ್ದೆ, ದ್ವೇಶ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಸೇಡು ಇನ್ನೂಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.ಅದಕೆ ಸತತ ನಿಲ್ಲದ ಆಕ್ರಮಣ ನಿನ್ನ ಅಲೆಗಳಿಂದ,ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ, ಸಾವು ಗೆದ್ದ ಸಂತಾನ
ಒಂದರಹಿಂದೊಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲದ ನಿರಂತರ ಮಾರಕ ಪ್ರಹಾರ,ಭೂಮಿ ತಡಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನುಚ್ಚು ನೂರು,ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿ ನಾವು ಕಾಣದ ಆ ನಿನ್ನ ಪಾತಾಳದರಮನೆಗೆ.
ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ನೀನು ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ,ನಾನಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಿಂದ, ದಡಬಡೆಯುವುದೇ ನಿನ್ನ ಚಟ, ಯಾರನ್ನುಹೆದರಿಸಲು, ಯಾರನ್ನುನುಂಗಲು? ಯಾರಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಧಾಳಿ? ಜಯಶೀಲ ನೀನೀಗ. ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗಲಿ ನಾನು? ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಡಲು...? ಇರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ...ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು...ಹೌದು...ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಬೆಸುಗೆಯೋ? ಕಂದರವೋ...ಇರುವಿಕೆಯಂತು ನಿಜ...ಆ ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂತ...

ದಿಗಂತ...
ಓ ದಿಗಂತವೇ...ನೀನೆ ಹೇಳು..ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು.ಧಾಳಿಕೋರ ಯಾರು?  "ಶಾಂತಪ್ರಿಯ ನಾನು....ನಾನು ತಟಸ್ಥ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ನನಗೆ" ನುಡಿಯಿತು ಭೂಸಾಗರ ರೇಖೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ,ನಿರ್ಭಾವದಿಂದ, ತಗುಲಿತು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ..

ಕಡಲು
ಕಡಲ ಒಡಲಿಂದ ನಗುಒಂದು ಕಂಪಿಸಿತು,ಜಗವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು, ಅ ಮಾರ್ದನಿ ಮುಗುಳುನಗೆಯಲಿ,"ಓ ಹಸಿಕೂಸೇ....ಎಳೆ ಕುನ್ನಿ ಮಾನವ, ನೆಟ್ಟಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಾರೆ...ಆದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದೂರು..ಕೋಪ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯವೇ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ...ಕೈಲಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ....ನಿನ್ನ ನೆಲ, ಪುರಾತನ ಗೌರವ ಮಾತೆ, ಮಹಾಕರುಣಾಮಯಿ,ಹೆತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಸಾಕಿದ್ದಾಳೆ,ನಿನ್ನ ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು....ಮಾತೃಭಕ್ತಿಯಲಿ ಬದುಕಿ ಕರ್ಮಸವೆಸಿದ ಆ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳು.
ನಿನೋಬ್ಬನೆ ವಿಚಿತ್ರ ಹುಟ್ಟು, ಶಾಪ ವಸುಂಧರೆಗೆ...ಪಾಪ, ನುಂಗಿನೋವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆಶ್ರಯಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ....ವಿಧ್ವಂಸಕ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು..ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ...
ಹೊಸಪ್ರಾಣಿ ನೀನು....ಆದರೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು.....ನಾನಿಲ್ಲಿರುವ ದಿನದಿಂದ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ, ಅಲ್ಪದೃಷ್ಟಿಯವನು....ನೋಡು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು...ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು....ನನ್ನಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೀಯ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ.... ಹೊಸರೂಪ, ಹೊಸಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ...ಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ....ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವವರಿರುವ ವರೆಗೂ....

Monday, August 3, 2015

The Leech...

A timid, lone wanderer moves strangely in the rain forest uncared
 Clinging and clutching to the gushing current in the green vastness,
Where the horizon of the green canopy diffuse into grey sky like a spy
Countless streams floods by minute source in the turbulent monsoon

The untamed, mass of water thunders down with an explosive sound  
With a body flattened and highly elastic pipe....the rare species drifts
 Then swipes and signs the card of the rivulets in the season of rainy fair
A pluviophile by instinct, enjoys breathing through the skin in moist soil

A semi aquatic inhabitant.....invisible to many in a life of deception
Loops and.... Moves steadily on the slopes ...as a humble executioner
With primitive and simple being, carries an extra big and large heart....
The entire body is a multi-chambered pipette of blood...a wet pot,

A curious existence lacks all other normal metabolic organs
Even the stomach is reduced to a symbolic rudimentary trace
Though a blood hungry, but never a vampire fond of only the humans  
He is as happy as his taste and rules the rain soaked hilly empire 

It quenches his hunger when thirsty cattle are grazing nearby
Guided through the smell, he invades the prey softly unseen
The careless cattle, never cares the suction of the enemy battle
Not an Iota of pain or prick is made felt with its anaesthetic shot

A unique warrior sucks and robs the blood of the conquered herbivore    
As anti clotting memorandum is signed by the prey itself unbind
Opens the valve of the pipe the red fluid keeps its flow unstopped
No resistance from the enemy, happily he submits his body blood

The attacker expands slowly in to a bouncing rubber balloon
Provides a soft cushion to the foot of its kind donor‘s hold
The winner is neither a war maniac nor a greedy plunderer.
He is contented to leave happily with the loot filled stomach...

The looser is unaware that he was the host and got robbed
And that is the gracious sacrifice of a noble friend, a real looser
 As the host knows his part and Nature’s superior order as a donor
They are the obedient followers of the supreme command

My dears...The tiny and unattractive but dutifully beautiful ones...  
They live their part and depart as true responsible habitants
Truly a great law abiding, civilised citizens of the biosphere....

Special, creatures of the wild they are, selfless... unlike humans

Saturday, August 1, 2015ಜಿಗಣೆ
ಮಳೆಕಾಡವಾಸಿ ಮಳೆಗಾಲದಲಿ ಮಾತ್ರ,
ಪಡೆಯುವ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ
ಅರೆನೀರ ಆವಾಸಿ, ರಕ್ತ ಪಿಪಾಸಿ. 
ಆದರೂ ಬಹು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತ
ನಿರಾಹಾರಿ ಸಾಮಂತ, ಸಂತ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ
ವಂಕಿಯಾಗಿ ಉರುಳುತ್ತಾ, ಸರಾಗ ತೇಲುತ್ತಾ,
ತೆವಳುತ್ತ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮುಳುಗುತ್ತ ಪರಾರಿ
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು, ಹೀರುತ್ತಾನೆ,
ಹೊಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟ, ಮಿತಿಅರಿತ ಸುಸಂಕೃತ
ಅಥಿತೇಯ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಕೈ ಹಾಕದ ಸಾಧು,
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ,ಅರಿವಳಿಕೆಯ ಕಡಿತ,
ಅಹಿಂಸೆಯ ಹಿಂಬಾಲಕ,ನಾಯಕ ಶಾಂತ ಪಂಡಿತ
ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಕಾಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತಖಣದಲಿ ಸುಗ್ಗಿ,
ಚಪ್ಪಟೆಯ ಸಂಚಿ, ಉಬ್ಬಿ,ಹಿಗ್ಗಿ ದುಂಡಾಗಿ
ಚೆಂಡಾಗುವ ವರೆಗೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ...
ನಿರಕ್ತ....ಕರಿ ಪಿಂಡವಾಗಿ, ಮೆತ್ತನೆಯ ಸ್ಪರ್ಷ
ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ತಾನೇತಾನಾಗಿ, ತೃಪ್ತ
ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿಸಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಮುಚ್ಚಿ ಮಂಗಮಾಯ
ನಾಳೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಸಾಧು, ದ್ರವಾಹಾರ ವ್ರತನಿಷ್ಟ
ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದುಕುವ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಸಂತೃಪ್ತ
ಅಲ್ಪಾಯುಷಿ, ಹೊರೆಯಾಗಲಾರ, ಬದುಕಿನ ಹಂಗಿಗೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಬದುಕು ಉಪವಾಸ,ಉಳಿದಂತೆ ಪಥ್ಯ
ಅಜ್ಞಾತದಲ್ಲಿ....ದ್ವಿಲಿಂಗಿ, ಮುಂದುವರೆಸುವ ಪೀಳಿಗೆ
ಗುಪ್ತ ನೆಲವಾಸಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ ನೇಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ
ವಾಮನನ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಸೇರಿದ ಬಲಿ
ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಡಿನ ತೊರೆಗಳ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಡೇರೆ ಜಡಿಯುವ ಮಡಿವಂತ
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ ಬಿಸಿರಕ್ತ ಮಾತ್ರ ವೇದ್ಯ, ಉಳಿದಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ವರ್ಜ್ಯ

Blog Archive